TREBALL D’INVESTIGACIÓ CIÈNCIES NATURALS 2n

Estándar

 

F POWER POINT: Nº de diapositives d’almenys 10.  La primera diapositiva inclourà el títol del treball. L’última diapositiva inclourà els vostres noms així com la bibliografia utilitzada i l’origen de les fotografies. El text ha de ser escàs. Les estadístiques sempre han de comptar amb la font de procedència.

 

 • Per parelles o trios.
 • ALMENYS 3 FONTS BIBLIOGRÀFIQUES (han d’aparéixer amb l’última diapositiva).
 • POSSIBLES TEMES:
 • Taigà
 • Bosc temperat caducifoli
 • Bosc tropical plujós
 • Bosc mediterrani
 • Sabana
 • Estepa i Pradera
 • Tundra
 • Desert
 • Mars i oceans
 • Rius
 • Llacs: L’Albufera de València
 • L’olivera: flora i fauna associada. Adaptacions al clima mediterrani.

 

PUNTS A INCLOURE AL TREBALL:

J  Localització geogràfica del bioma al món.

J  Característiques climàtiques.

J  Flora característica.

J  Fauna característica.

J  Amenaces que patix. 

NOTES:

v  La nota suposarà el 75% de la nota de l’examen del tema 13 i vindrà donada per la mitjana entre la nota individual de presentació i la nota del power-point. La no superació d’un 4 de nota o la no presentació suposarà anar a la recuperació teòrica del tema.

v  Una vegada triats els temes, donaré les dates de presentació i entrega del power-point.

v  Per a la vostra presentació, podeu ajudar-vos de qualsevol altre medi: pissarra; cartells; …

Los comentarios están cerrados.